1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Deelnemers aan de groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.


2. Definities

2.1 Pricewise is een handelsnaam van Pricewise B.V. gevestigd aan de Joan Muyskenweg 37, 1114 AN Amaterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 61737747.
2.2 Website: website samenaankoopenergie.be, eigendom van Pricewise, welke wordt gebruikt als platform voor de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen.
2.3 Deelnemer: een (rechts)persoon die op eigen initiatief op het Aanbod wenst in te gaan en daarmee aangeeft een contract aan te gaan met Leverancier door het elektronische formulier op de Website in te vullen of het acceptatieformulier getekend via post terug te sturen.
2.4 Leverancier: aanbieder van product of dienst voor de groepsaankoop, maar niet beperkt tot een energieaanbieder.
2.5 Dienst: de organisatie van een veiling en/of groepsaankoop door Pricewise als tussenpersoon tussen de Deelnemer en de Leverancier waarvoor een Deelnemer zich kan inschrijven en dat kan resulteren in een Aanbod.
2.6 Aanbod: het beste bod of biedingen van een Leverancier zoals door Pricewise is/zijn geselecteerd en zinvol bevonden om aan de Deelnemer voor te stellen.


3. Dienst en Voorwaarden deelnemer

3.1 Deelname aan de groepsaankoop is gratis.
3.2 De deelnemer dient minimaal 18 jaar oud en woonachtig te zijn op een fysiek adres in Vlaanderen, of Deelnemer is een rechtspersoon, waarvan de maatschappelijke of exploitatiezetel staat ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met vestiging in Vlaanderen.
3.3 De deelnemer wil de levering van energie laten plaatsvinden in Vlaanderen.
3.4 Door de inschrijving erkent Deelnemer deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
3.5 Pricewise behoudt te allen tijde het recht om naar eigen inzicht inschrijvingen te weigeren of te schrappen.
3.6 Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Wanneer er reeds een contract is afgesloten met een Leverancier dient de wijziging doorgegeven te worden aan de Leverancier.
3.7 Na de veiling en/of groepsaankoop heeft Pricewise aan Deelnemer een persoonlijk voorstel overgemaakt, berekend op het verbruik dat de Deelnemer bij inschrijving heeft opgegeven. De Deelnemer kiest zelf of hij het persoonlijk voorstel aanvaardt of niet. Indien de Deelnemer dit wenst kan hij of zij een elektronisch formulier met zijn of haar contract- en persoonsgegevens invullen. Deze informatie wordt door Pricewise bezorgd aan de door de gebruiker gewenste Leverancier, en dit op een beveiligde manier, conform de geldende wet- en regelgeving. Na accepteren van het Aanbod, kan Pricewise de Deelnemer contacteren om eventuele vragen van Deelnemer te beantwoorden of onduidelijkheden te verhelderen
3.8 Een Deelnemer die het aangevraagde contract van de (nieuwe) leverancier om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft op grond van het Wetboek Economisch Recht en de bepalingen inzake het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht om het contract binnen 14 dagen na het sluiten van het contract te herroepen. De Deelnemer dient dit zelf rechtstreeks te doen bij de leverancier.


4. Beperking aansprakelijkheid

4.1 Pricewise geeft uitdrukkelijk geen garanties af omtrent de te behalen besparing door de Deelnemer. De te realiseren besparing is volledig onderhevig aan de resultaten van de groepsaankoop, de persoonlijke situatie van de Deelnemer, en de informatie die Deelnemer aan verstrekt. Pricewise geeft enkel een indicatie af van de geschatte besparing voor het eerste contractjaar. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
4.2 Pricewise zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.
4.3 Pricewise is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de contractuele relatie tussen Deelnemer en Leverancier die mogelijk voortkomt uit de groepsaankoop. Pricewise is geen partij indien Deelnemer het aanbod van de Leverancier accepteert; zij organiseert uitsluitend de groepsinkoop.
4.4 Pricewise is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemer, tenzij deze schade door Pricewise opzettelijk dan wel door aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid is veroorzaakt ingevolge niet nakoming van haar voornaamste verbintenissen die erin bestaan de veiling en/of groepsaankoop te organiseren en overeenkomstig huidige deelnemersvoorwaarden een Aanbod te bezorgen aan de Deelnemer. Pricewise kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Leverancier op grond van wettelijk toegestane redenen alsnog weigert een overeenkomst te sluiten met de Deelnemer. Hieronder is onder meer, maar niet uitsluitend begrepen, de situatie waarbij de Leverancier weigert een overeenkomst te sluiten omdat de Deelnemer nog openstaande schulden heeft bij deze Leverancier of wanneer de Deelnemer verhuist naar een andere regio.
4.5 Pricewise is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van Leverancier.
4.6 Pricewise werkt op basis van gegevens welke zijn verstrekt door Deelnemer. Pricewise draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor correcte interpretatie van de gegevens die worden ingegeven door Deelnemer.
4.7 Indien door verhuizing Deelnemer de uitkomst van de veiling wil meenemen naar een andere regio kan Pricewise niet garanderen dat Leverancier daar dezelfde condities kan bieden zoals die in de veiling en/of groepsaankoop tot stand zijn gekomen.
4.8 Tenzij in geval van opzet of grove schuld van Pricewise, of die van haar aangestelden, lasthebbers of andere tussenpersonen, is Pricewise niet aansprakelijk voor enige onderbreking van toegang tot de website, noch vertraging in de overdracht van informatie of enig ander defect dat verband houdt met de online gerelateerde dienstverlening.


5. Overmacht

5.1 Indien Pricewise ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of niet zijn toe te rekenen of waarbij zij wordt verhinderd (een deel van) haar werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten en bij definitieve verhindering, definitief stop te zetten. Pricewise zal de Deelnemer daarover desgevallend informeren.
5.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Pricewise niet in staat is haar verplichtingen jegens Deelnemer na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen - in de mate dat deze gebeurtenissen vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van Overmacht - storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.


6. Privacy

6.1 De gegevens van Deelnemer worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Deze is beschikbaar op de webpagina: https://www.samenaankoopenergie.be/privacy


7. Intellectueel eigendom

7.1 In het kader van de groepsaankoop op http://www.samenaankoopenergie.be die door Pricewise en de Provincie Oost-Vlaanderen wordt georganiseerd zijn gegevens afgebeeld, waaronder producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's (tezamen 'merken'). Al deze materialen zijn eigendom van of in licentie bij de Pricewise en/of Provincie Oost-Vlaanderen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
7.2 De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. Ook de overige inhoud van de website wordt beschermd door het auteursrecht en mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van de Pricewise en/of de Provincie Oost-Vlaanderen, behalve voor zover noodzakelijk om Website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.


8. Slotbepalingen

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele geschillen die voortvloeien uit de Diensten van Pricewise is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Pricewise behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden direct in werking nadat deze schriftelijk aan Deelnemer zijn verstrekt. Indien de Deelnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan de Deelnemer zich onmiddellijk uitschrijven.
8.3 Klachten over totstandkoming en/of uitvoering van het contract tussen Deelnemer en Leverancier kan de benadeelde partij schriftelijk melden bij Pricewise.